Sunday, 26 July 2015

Windykacja należności

Jako wieloletni pracownik departamentów windykacji w instystucjach finansowych specjalizuję się w prawnych aspektach egzekwowania należności, zarówno w toku postępowania egzekucyjnego jak i upadłościowego. Doświadczenie pokazuje, iż w przypadku braku płatności przez kontrahenta należy podjąć zdecydowane i szybkie działania, by zabezpieczyć wykonanie zobowiązania w możliwie najkrótszym czasie i przy zaangażowaniu najniższych kosztów. Tymi wytycznymi kieruję sie działając na rzecz klientów, reprezentując ich interesy w sprawach o egzekucję należności. Podejmuję w imieniu i na rzecz Klientów działania mające na celu egzekwowanie należności z tytułu niezapłaconych faktur, rachunków, kar umownych, pożyczek, umów i innych, zarówno w związku z podejmowaniem działań na drodze polubownej - monitoring telefoniczny i pisemny, jak i na etapie procesowym, w tym reprezentuję Klientów w toku postępowania egzekucyjnego, co obejmuje kierowanie pozwu o zapłatę, reprezentowanie przed sądem w postępowaniu o zapłatę, w postępowaniu egzekucyjnym, nadzorowanie czynności podejmowanych przez organ egzekucyjny, reprezentowanie w postępowaniu o wyjawienie majątku dłużnika, podejmowanie czynności mających na celu umieszczenie danych dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Dlużnikow Niewypłacalnych i innych rejestrach dłużników niesolidnych, a także reprezentowanie interesów wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i układowym dłużnika. Procedura egzekwowania wierzytelności obejmuje następujące etapy: 1) etap windykacji polubownej W ramach tego etapu podejmujemy próbę telefonicznego monitoringu dłużnika, celem ustalenia przyczyn opóźnienia w zapłacie wierzytelności, ewentualnie ustalenie terminu spłaty wierzytelności. Nadto podejmujemy czynności z zakresu monitoringu pisemnego kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty. Pismo zawiera informację, iż wierzyciel w celu dochodzenia wierzytelności zdecydował się skorzystać z usług profesjonalnego podmiotu zajmującego się windykacją wierzytelności. Poza informacją jak powyżej pismo zawiera wezwanie do zapłaty dokładnie określonej wierzytelności we wskazanym terminie. Jest to informacja dla dłużnika, iż brak zapłaty w wyznaczonym terminie spowoduje podjęcie przez wierzyciela w imieniu, którego działa profesjonalny podmiot kolejnych kroków prawnych, związanych z dodatkowymi kosztami do zwrotu, których zobowiązany będzie dłużnik. W ramach tego etapu wierzyciel może pozyskać dodatkowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej dłużnika, w przypadku przejściowych problemów z płatnościami u dłużnika strony mogą zawrzeć umowę ugody - ustalić karencję w spłacie wierzytelności, rozłożyć zadłużenie na raty - ustalić warunki spłaty wierzytelności w toku indywidualnych negocjacji z dłużnikiem. Strony mogą ustalić dodatkowe zabezpieczenie spłaty wierzytelności - poręczenie cywilne, zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie. W ramach tego etapu przygotowuję dokumentację obejmującą wezwanie do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania o zapłatę, umowę ugody (bądź umowę przystąpienia od długu wraz z umową ugody) oraz dokumenty związane z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności, negocjuję z dłużnikiem warunki spłaty wierzytelności. 2) etap windykacji sądowej Celem tego etapu jest uzyskanie na rzecz wierzyciela tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty bądź wyroku. Skierowanie pozwu winno być poprzedzone zgromadzeniem dokumentów - materiału dowodowego dla wykazania w procesie zasadności roszczenia, co znacznie wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie. Wraz ze skierowaniem pozwu o zapłatę o ile to możliwe kieruję wniosek o zabezpieczenie powództwa, by zabezpieczyć wykonanie orzeczenia. Na tym etapie reprezentuję wierzyciela w postępowaniu o zapłatę, przygotowuje pisma procesowe, uczestniczę we wszystkich czynnościach procesowych. 3) etap postępowania egzekucyjnego Po uzyskaniu tytułu wykonawczego ostatnim etapem windykacji jest skierowanie wniosku o wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego. Na tym etapie istotna jest ścisła komunikacja z organem egzekucyjnym i monitoring podejmowanych działań mających na celu ustalenie majątku dłużnika i jego spieniężenie. Nadto w przypadku ustalenia, iż dłużnik przeniósł składniki majątku na rzecz innych podmiotów, prowadzone są czynności mające na celu uznanie za bezskuteczną wobec wierzyciela czynności prawnej na mocy, której doszło do przeniesienia składnika majątku dłużnika. Nadto reprezentuję wierzyciela w postępowaniu o wyjawienie majątku dłużnika, podejmuję czynności mające na celu umieszczenie danych dłużnika w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i innych rejestrach dłużników niesolidnych, a także reprezentuję interesy wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i układowym dłużnika. W toku postępowania egzekucyjnego, w imieniu klientów wnoszę skargę na czynności komornika, pozew o pozbawienia tytułu klauzuli wykonalności, pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.
Read 3340 times
back to top