Sunday, 26 July 2015

Prawo cywilne, rodzinne i spadkowe

Na gruncie prawa cywilnego reprezentuję interesy Klientów w zakresie zawierania, rozwiązywania i zmiany stosunków prawnych, dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w razie zaistnienia przesłanek ustawowych. Nadto podejmujemy w imieniu i na rzecz Klientów działania mające na celu stwierdzenie praw do spadku, odrzucenie spadku i wsparcie we wszelkich formalnościach w tym zakresie. Na rzecz naszych Klientów świadczymy również usługi na gruncie prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód, separację, alimenty oraz związanych z ustaleniem kontaktów z dziećmi i praw rodzicielskich. Prawo cywilne reguluje miedzy innymi zasady w zakresie zawierania, rozwiązywania i zmiany stosunków prawnych, a także zasady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w razie zaistnienia przesłanek ustawowych. W zakresie tych zagadnień podejmuję na rzecz klientów działania obejmujące: udział w negocjacjach, udzielam porad prawnych, sporządzam i opiniuję umowy. Prowadzę również sprawy sądowe (pisanie pozwów, apelacji, pism procesowych) z zakresu: – wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, – ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów, – przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, – windykacji, – odszkodowań z czynów niedozwolonych (w tym za szkodę wyrządzoną przestępstwem), – o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej, – ochrony dóbr osobistych, – skargi pauliańskiej, – zniesienia współwłasności, Prawo spadkowe i rodzinne W zakresie prawa spadkowego doradzam klientom przy załatwianiu formalności związanych z nabyciem praw do spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku bądź przed notariuszem celem uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. Wspomagam klientów przy czynnościach mających na celu odrzucenie spadku obciążonego długami zarówno w imieniu własnym jak i małoletnich dzieci. Reprezentuję klientów w postępowaniu o zachowek, zarówno zobowiązanych do zachowku jak i uprawnionych z tytułu zachowku. W sprawach na gruncie prawa spadkowego reprezentujemy klientów przebywających poza granicami kraju, umożliwiając załatwienia formalności związanych z nabyciem prawa do spadku lub jego odrzuceniem bez konieczności poniesienia znacznych kosztów podróży do kraju, załatwiając wszelkie formalności poprzez kontakt mailowy i za pośrednictwem poczty. W zakresie prawa rodzinnego reprezentuję klientów w sprawach o rozwód i separację, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, a także w sprawach związanych z władzą rodzicielską - przyznanie władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie.
Read 3357 times
back to top