Sunday, 26 July 2015

Prawo bankowe

W imieniu i na rzecz klientów podejmuję działania z zakresu: negocjacji warunków finansowania, w tym finansowania długoterminowego na zakup nieruchomości, prowadzę negocjacje w procesie restrukturyzacji kredytobiorcy w celu ustalenia warunków spłaty zobowiązania wynikającego z czynności bankowej, umożliwiających jednoczesną poprawę kondycji finansowej zobowiązanego, reprezentuję klientów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (bankami). Na gruncie prawa bankowego świadczę usługi z zakresu negocjacji na rzecz klientów warunków finansowania przez banki i inne instytucje finansowe, w tym warunki i okres spłaty a także rodzaj zabezpieczeń spłaty. Wspieram klientów w toku restrukturyzacji, mającej na celu ustalenie spłaty zobowiązania na warunkach umożliwiających poprawę sytuacji kredytobiorcy. Restrukturyzacja może obejmować: karencję w spłacie kapitału i odsetek, bądź tylko kapitału, zmianę ustanowionych zabezpieczeń, konsolidację zadłużenia. Zapewniamy uczestnictwo w negocjacjach obejmujących ustalenie warunków spłaty wierzytelności w związku z zamiarem zawarcia umowy ugody na spłatę wymagalnej wierzytelności bankowej. Świadczę usługi w zakresie sporządzania opinii prawnych umowy kredytowej, umowy pożyczki, zwłaszcza gdy chodzi o długoterminowe kredytowanie na zakup nieruchomości. Kontakt z prawnikiem na etapie negocjowania umowy o długoterminowe finansowanie zakupu nieruchomości, pozwoli na zidentyfikowanie ryzyk finansowych i prawnych na wczesnym etapie zanim dojdzie do podpisania umowy - zaciągnięcia długoterminowego finansowania. Sporządzona opinia prawna umowy kredytowej wyjaśni następujące zagadnienia: zasady finansowania na gruncie ustawy prawo bankowe, specyfikę umowy kredytowej, poruszy kwestie tzw. klauzul abuzywnych i postanowień niedozwolonych, znaczenie i konsekwencje istotnych postanowień przedstawionego przez klienta wzorca umowy o kredyt, wskazania na ryzyko, które z występujących w treści przedstawionego przez klienta wzorca umowy klauzule mogą zostać uznane za niedozwolone (abuzywne), ryzyka prawne i finansowe związane z zawarciem umowy w kształcie proponowanym przez udzielającego finansowania, W związku z powyższym przygotowana opinia umowy wskaże, które z postanowień zawartych we wzorcu umowy zaproponowanym są wyjątkowo niebezpieczne lub niekorzystne. Na rzecz Naszych klientów prowadzimy działania mające na celu badanie legalności przetwarzania ich danych w rejestrach klientów niesolidnych oraz dochodzenie roszczeń w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów w procesie przetwarzania danych. Nadto reprezentujĘ klientów w sporach z instytucjami finansowymi na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem, w szczególności na gruncie ustawy prawo bankowe, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, w tym zagadnienia związane z dochodzeniem sekurytyzowanych wierzytelności (wierzytelności nabytych przez sekurytyzowane fundusze inwestycyjne).
Read 3090 times
back to top